APAC logo
Polski English
APAC
Home
News
About us
Contact us
Studies in Poland
About exchange
Enrollment
Studies...
...and life in Poland
Useful links
Photo gallery
Erica's Blog
Krok I - wymagane dokumenty Print E-mail

WYJAZD INDYWIDUALNY - ZASADY REKRUTACJI


Oferta przeznaczona jest dla studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dla studentów innych wydziałów UW, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie wymiany. Rekrutację dla studentów spoza WDiNP prowadzi UW. W programie mogą brać udział studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (I rok tylko w przypadku osób kontynuujących naukę po studiach licencjackich na WDiNP).


Program zajęć: Ustalany jest indywidualnie w porozumieniu ze stroną amerykańską. Powinien być zgodny z kierunkiem studiów i zainteresowaniami poszczególnych kandydatów. Program zajęć powinien być także zaakceptowany przed wyjazdem przez Koordynatora Wymiany (w przypadku studentów ISM) lub Kierownika Studiów (w przypadku studentów pozostałych Instytutów w ramach WDiNP).
Koszty: szacowane są na ok. 15 tys. złotych. Obejmują:

 • Wizę amerykańską (200 USD)
 • Bilet lotniczy (od 1800 do 3000 PLN)
 • Ubezpieczenie (ok. 200 USD)
 • Zakwaterowanie (od 200 do 250 USD miesięcznie)
 • Wyżywienie (od 10 USD dziennie)
 • Transport lokalny (bilet miesięczny ok.80 USD)
 • Opłatę manipulacyjną (400 zł; płatna po zakwalifikowaniu do udziału w programie).

Kryteria uczestnictwa:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoka średnia ocen ze studiów
 • Potwierdzona działalność naukowa i społeczna
 • Wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 400 zł
 • Zaakceptowanie regulaminu wymiany

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy przesłany na adres ajarczewska@uw.edu.pl i apac@apac.org.pl [pobierz formularz] oraz wydrukowany i dostarczony do Sekretariatu ISM wraz z pozostałymi dokumentami
 2. List motywacyjny
 3. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego
 4. Pisemna propozycja programu studiów w USA; z oferty NEIU należy wybrać 4-5 przedmiotów związanych z kierunkiem studiów; prosimy o skorzystanie z planu zajęć, który jest dostępny na stronie http://www.neiu.edu/Current%20Students/Enrollment%20Services/Class%20Schedule/Class_Schedule.html
 5. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów
 6. Dokumenty potwierdzające działalność naukową i społeczną
 7. Kserokopia ważnego paszportu
 8. Ewentualnie także zobowiązanie do kontynuowania studiów na WDiNP (w przypadku osób, które aplikują na wyjazd będąc studentami studiów licencjackich, a wyjazd ich ma się odbyć w ramach studiów magisterskich)


Niezbędne jest także podanie dokładnych danych umożliwiających skontaktowanie się z Państwem (e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji).


Chętni do wzięcia udziału w programie proszeni są o zgłaszanie kandydatur i składanie stosownych dokumentów w sekretariacie ISM (ul. Żurawia 4, pok. 404) zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego [pobierz formularz] na adres ajarczewska@uw.edu.pl albo apac@apac.org.pl.


Wyniki rekrutacji przedstawiane są zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.